ถูกใจ…แต่อาจไม่ถูกต้อง

ความถูกใจ ความถูกต้อง บางครั้งมันไปด้วยกันไม่ได้

บางสิ่ง ถูกใจ…แต่อาจไม่ถูกต้อง
บางสิ่ง ถูกต้อง…แต่อาจไม่ถูกใจ
การตัดสินใจจึงขึ้นอยู่กับว่า…
ผู้ตัดสินใจอยู่ในสถานการณ์เช่นไร ??

ถ้าถือเอาความถูกใจตัดสินปัญหา
บางสิ่งอาจจะไม่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์

ถ้าถือเอาความถูกต้อง…
ตามหลักแห่งความเป็นจริง
ก็จะเป็นสิ่งที่จริงแท้…แน่นอน
เป็นสัจธรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

แต่ถ้าการตัดสินใจ…
โดยยึดหลัก “ความถูกใจของตนเองเป็นสำคัญ”

บางครั้งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้
เพราะการตัดสินใจนั้น
ขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของตนเอง
และการคิดการตัดสินใจนั้น ก็ปราศจากเหตุผล

ลองสังเกตดูว่า…
จิตใจและอารมณ์ของผู้ตัดสินใจนั้นเป็นเช่นไร?

ถ้ามีอารมณ์โกรธ เกลียด
การตัดสินใจนั้น…ก็อาจผิดพลาดได้ง่าย
ถ้ามีจิตใจสงบนิ่ง เยือกเย็น เป็นธรรม
การตัดสินใจนั้น…ก็จะมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น

บางคนเลือกที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ถูกใจ
เพราะเห็นว่า…เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
บางคนเลือกที่จะกระทำสิ่งที่ถูกใจ
เพราะเห็นว่า…เป็นสิ่งที่ตรงกับใจของตนเอง

การเลือกและตัดสินใจ
กระทำบางสิ่งบางอย่าง หรือสิ่งใดๆ ก็ตาม

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง…ก็คือ…
ความจริงแท้ แน่นอน
และความถูกต้อง…ดีงาม
ที่อยู่บนพื้นฐานจิตใจที่ถูกต้อง…มากกว่า..ความถูกใจ

ดังนั้น..การกระทำสิ่งใดๆ ก็ตาม
อย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

อย่าใช้ความถูกใจอยู่เหนือความดีงาม..ความถูกต้อง
อย่าด่วนตัดสินใจอะไรง่ายๆ

แต่จงใช้สติปัญญาพิจารณาถึงเหตุผล
อย่างถ่องแท้และเข้าใจ…

ระหว่าง “ความถูกต้อง” และ “ความถูกใจ” ถูกกั้นด้วยเส้นบางๆ เพียงเท่านั้น แต่ใครจะเลือกทางใด ขึ้นอยู่กับว่า คนๆ นั้น สามารถดึง “สติ” และงัดเอา “เหตุผล” มาชั่งใจพิจารณาได้มากเพียงใด หากเรามี “สติ” เอาชนะ “อารมณ์” ที่ไม่มี “เหตุผล” ของตัวเองได้ในที่สุดเราก็จะพบคำตอบว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุด

 

ขอบคุณที่มา whatthats